غاز میچرونه !

غربال را جلوی كولی گرفت و گفت : منو چطور می بینی ؟ گفت : هر طور كه تو منو میبینی !


غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !


غلیان بكشیم یا خجالت ! (( مائیم میان این دو حالت ... ))


غم مرگ برادر را برادر مرده میداند !


غوره نشده مویز شده است !