قاپ قمار خونه است !

قاتل بپای خود پای دار میره !


قاچ زین را بگیر اسب دوانی پیشكشت !


قاشق سازی كاری نداره، مشت میزنی توش گود میشه، دمش را میكشی دراز میشه !


قاشق نداری آش بخوری نونتو كج كن بیل كن !


قاطر را گفتند : پدرت كیست ؟ گفت : اسب آقادائیمه !


قاطر را گفتند : پدرت كیست ؟ گفت : اسب آقادائیمه !


قاطر پیش آهنگ آخرش توبره میشه !


قبا سفید قبا سفیده !


قبای بعد از عید برای گل منار خوبه !


قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهری .


قران كنند حرز و امام مبین كشند ! (( یاسین كنند ورد وبه طاها كشند تیغ ... ))


قربون برم خدا رو، یك بام و دو هوا رو، اینور بام گرما را اون ور بام سرمارو !


قربون بند كیفتم، تا پول داری رفیقتم !


قربون سرت آقا ناشی، خرجم با خودم آقام تو باشی !


قربون چشمهای بادومیت - ننه من بادوم !


قربون چماق دود كشت كاه، بده جوش پیشكشت !


قرض كه رسید به صد تومن، هر شب بخور قیمه پلو !


قسمت را باور كنم یا دم خروس را ؟!


قسم نخور كه باور كردم !


قلم ، دست دشمنه !


قم بید و قنبید، اونهم امسال نبید !


قوم و خویش، گوشت هم را میخورند استخوان هم را دور نمیندازند .